Kostel sv. Floriána

Přestože již před první světovou válkou byla v Proskovicích založena Katolická jednota sv. Floriána, která připravovala stavbu nového kostela, došlo k uskutečnění tohoto záměru až v průběhu druhé světové války. Původní “Jednota“ změnila svůj název na Sbor pro postavení filiálního kostela v Proskovicích, který ihned zahájil přípravné práce. Základní kámen ke stavbě byl panem farářem Střížem posvěcen v neděli 4. května 1941 a za nezištné pomoci všech proskovických farníků byla stavba do počátku zimy zastřešena. K úplnému dokončení a posvěcení tohoto kostela však došlo až 28. září 1946. Svěcení ke cti a chvále sv. Floriána provedl za velké účasti věřících světící biskup olomoucký ThDr. Stanislav Zela. Kazatelem při této slavnosti byl P. A. Vašica z Olomouce, brušperský rodák. V roce 1972 proběhly opravy a doplnění interiéru kostela a v roce 1973 byl kostel zvenčí opatřen novou omítkou. V poslední době byla provedena obnova fasády a interiéru kostela.

Kostel sv. Floriána je jednoduchá obdélná stavba ve svahu, orientována svým průčelím jihozápadním směrem do údolí nivy řeky Odry. Tříosému průčelí dominuje střední hranolová věž s úzkými vertikálními otvory a ciferníky hodin, zakončená nízkou jehlancovou střechou. V patě věže se nachází hlavní vchod do kostela, lemovaný edikulovaným portálem. Loď kostela s valbovou střechou s keramickou krytinou, je ve své podélné ose členěná šesticí obdélných oken. Závěr kostela tvoří vystupující obdélný ustupující presbytář s dvoupatrovou sakristií ze severozápadu a vysokým obdélným oknem z jihovýchodu. V interiéru kostela se nachází dřevěná vyvýšená kruchta, přiléhající k průčelní stěně kostela, dvě řady dřevěných lavic a presbytář, vybavený dřevěným obětním stolem a svatostánkem. Ambon s dřevěným křížem je umístěn po levé straně v místě přechodu chrámové lodi do presbytáře. Interiéru dominuje nástěnný oltářní obraz Krista a sv. Floriána v ukončení presbytáře. Výrazným prvkem interiéru je rovněž dřevěný kazetový strop.

Literatura: Kostel sv. Jana Nepomuckého v Ostravě – Staré Bělé 1801-2001, Sborník k 200. výročí posvěcení, Stará Bělá 2001